Norges forhold til NATO og atomvåpen Uttalelse fra IKFFs landsmøte 2010

Lise Tollefsen Slembe:
Hvorvidt kan atomvåpen har i landet bli brukt og hva slags atomvåpen finnes og kan bli brukt, og til hva, er det store spørsmålet? Finnes det noen fra forsvaret som kan svare meg? Under IKFF oppfordring til regjeringen.

IKFF oppfordrer Regjeringen til å forlange at USA/NATO trekker sine taktiske atomvåpen ut fra det europeiske kontinent.”

Regjeringen har godtatt NATOs strategikonsept fra april 1999, der det vektlegges at organisasjonen ikke bare skal være en forsvarspakt, men også en angrepsmakt, der atomvåpen kan anvendes ”om nødvendig”.

Alliansen kan gripe inn ”out of area”, og begrunnelsen for å utløse §5 i NATO-pakten skal ikke lenger bare knyttes til et direkte angrep, men er nå supplert med en rekke vage temaer som klimaendringer, etniske og religiøse stridigheter, ekstreme værforhold, vann- og matmangel, organisert kriminalitet, sabotasje, terrorisme, mislykkede reformforsøk, med mer.

IKFFs landsmøte mener at å akseptere en slik utvidelse av begrunnelser vil øke spenningsnivået mellom nasjoner og dermed øke faren for utbrudd av konflikter og krig/atomkrig.

IKFF vil oppfordre Regjeringen til kun å akseptere norsk deltagelse i krig der det foreligger et utvetydig og avgrenset mandat fra FN.

IKFF forlanger at Norge må bidra til å avvikle NATOs doktrine om første bruk av atomvåpen, og alliansens rett til å utløse en atomkrig.

IKFF oppfordrer Regjeringen til å forlange at USA/NATO trekker sine taktiske atomvåpen ut fra det europeiske kontinent.

IKFF ber Den norske regjering forlange en stans i utplasseringer av ”rakettskjoldet” langs den russiske grensen og fra såkalte ”missile defence war ships” i Barentshavet, Østersjøen, Middelhavet og Svartehavet, da bruddet med ABM-avtalen undergraver NPT-avtalen og dermed øker faren for et nytt atomvåpenkappløp.

  • Norge må bruke sin stemme i NATO og protestere mot militariseringen av verdensrommet og USAs ambisjon som kommer til uttrykk i ”Joint vision 2020”, tidspunktet for ”full spectrum dominance” av det ytre rom. Vi må støtte FNs bestrebelser med å få aksept for PAROS-avtalen om en fredelig utnyttelse av verdensrommet.*

IKFF ber Norge engasjere seg i arbeidet for en internasjonal konvensjon mot atomvåpen, i samsvar med anbefalingene fra den Internasjonale Domstolen i Haag om bruken av ”ikke diskriminerende våpen”, blant disse også atomvåpen.

IKFF mener at en internasjonal konvensjon mot atomvåpen ikke svekker, men styrker NPT og derfor vil bringe verden inn i en positiv utvikling i retning av avskaffelsen av atomvåpnene, vår tids største trussel mot menneskehetens videre eksistens.

Etter at USAs president Barack Hussein Obama har gått ut med ønsket om en verden uten atomvåpen, bør nå Norge kunne gjenoppta arbeidet med å etablere en atomfri sone i Norden. Vi viser i denne sammenheng til Norges innlegg under NPT-konferansen i mai 2010, med klar støtte til opprettelse av nye atomfrie soner.

IKFF oppfordrer Norge til å dempe den militære aktiviteten på den skandinaviske halvøy og å jobbe for å bevare Norden som et lavspenningsområde. Det er ikke vår oppgave å trekke Sverige og Finland inn i NATO, land som har ført en vellykket nøytralitetspolitikk i to hundre år. En ny NATO-demarkasjonslinje langs grensen mellom Finland og Russland, på ca. 1300 kilometer, vil bety en betydelig provokasjon av vår nabo i øst, i strid med vår tradisjonelle politikk her i Skandinavia.

IKFF gratulerer med avtalen om en grenselinje mellom Norge og Russland i Barentshavet. Norge må arbeide målrettet for en fredelig utnyttelse av ressursene i Arktis-området og legge til rette for lavspenning og sameksistens blant de impliserte nasjonene.

kilde

Vist 333 ganger. Følges av 1 person.
Annonse